• Vertrouwenscontactpersonen

  Respect voor de ander, geweldloosheid en aanspreekbaarheid op gedrag bij wat toelaatbaar is en wat niet."

  Het bestuur van SV Rood-Wit Veldhoven gaat een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanstellen. Het doel: de drempel verlagen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de club.

  Voorzitter René van de Ven: 
  "Er is geen directe aanleiding, maar we hebben als vereniging veiligheid als speerpunt, zowel in fysiek als mentaal opzicht. Als je last hebt van intimidatie, discriminatie of fysiek geweld dan moet je dat veilig kunnen melden."

  Onder de eenheid van een teamsport schuilen grote verschillen. Denk bijvoorbeeld aan een speler met homoseksuele gevoelens, die dat niet durft te uiten. Door als club een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen geef je een belangrijk signaal dat je bereid bent, over die verschillen te praten.

  Twee personen zijn hiervoor benaderd: Davy Brugman en Tom Rozema.

  Davy en Tom: 
  "Wij zullen geen stelling nemen, maar een luisterend oor bieden en desgewenst een advies geven welke stappen verder ondernomen kunnen worden. We zijn geen behandelaars. Door die onafhankelijke positie hopen we het vertrouwen te winnen waardoor een probleem bespreekbaar wordt." 

  Je kunt Davy of Tom per e-mail bereiken via vertrouwenspersoon@rwveldhoven.nl, of hen persoonlijk aanspreken.

  Hieronder tref je het reglement aan op basis waarvan de vertrouwenscontactpersoon werkt.

 • Reglement vertrouwenscontactpersoon

  Het bestuur van SV Rood-Wit Veldhoven (hierna te noemen: de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

  1. Taken vertrouwenscontactpersoon
  2. Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van Rood-Wit Veldhoven?
  3. Vertrouwelijkheid
  4. Verantwoordelijkheid
  5. Toepassing reglement en definities
  6. Gewenst gedrag
  7. Profiel vertrouwenscontactpersoon   

  1. Taken vertrouwenscontactpersoon

  De vertrouwenscontactpersoon heeft de volgende taken:

  • Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging
  • Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding;
  • Bemiddeling naar aanleiding van de melding;
  • Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties;
  • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag.

  2. Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van Rood-Wit Veldhoven?

  Als je vragen hebt over of die te maken hebt met:

  1. Seksuele intimidatie
  Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Let op, van "seksuele intimidatie is eveneens sprake wanneer degene die de seksuele intimidatie ondergaat ook buiten een sportaccommodatie ten opzichte van degene die seksuele intimidatie toepast in een in de sport ontstane (machts)relatie verkeert". Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.

  2. Pesten
  Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten.

  3. Bedreiging
  Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt.

  4. Discriminatie
  Iedere uiting in woord, gebaar of geschrift van een lid of groep leden binnen de sportbond waarbij sprake is van ontoelaatbare opvattingen over achterstelling van mensen, van doelbewuste belediging van, of grievend handelen jegens anderen. Deze uitingen kunnen betrekking hebben op godsdienst, levensovertuiging, geaardheid, politieke gezindheid, ras of welke grond dan ook.

  5. Mishandeling
  Psychische of fysieke mishandeling, waaronder wordt verstaan een bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke en/of, psychische aard die de betrokkene ten opzichte van wie de (minderjarige) sporter in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat of stond actief of passief opdringt, of opdrong, waardoor ernstige schade is berokkend aan de (minderjarige) sporter in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

  6. Belediging
  Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld en onbedoeld) Hier wordt de wijze waarop ineens benadrukt, maar dit onderscheid wordt niet gemaakt bij bijv. bedreiging. Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting.

  7. Je een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag/ je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft

  8. Je twijfels hebt bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is

  9. Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

  10. Je beschuldigd wordt van eerder genoemd gedrag

  11. Je twijfelt of je met jouw vraag bij de vertrouwenspersonen van SV Rood-Wit Veldhoven terecht kunt.

  3. Vertrouwelijkheid

  De vertrouwenscontactpersoon zal elk incident geanonimiseerd met het bestuur bespreken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. De vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

  Het opheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat:

  • de VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens toestemming daarvoor is gevraagd;
  • het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
  • naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen door het opheffen van de vertrouwelijkheid;
  • er in gevallen van ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op Bondsniveau heeft plaatsgevonden;
  • Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.

  Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:

  • er is sprake van een ernstig strafbaar feit; er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of ongewenste situatie te beëindigen;
  • er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;
  • er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

  In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.

  4. Verantwoordelijkheid:

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van SV Rood-Wit Veldhoven. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zal geen privacygevoelige informatie worden opgenomen die herleidbaar kan zijn tot betrokken personen.

  5. Toepassing reglement en definities

  Dit reglement is van toepassing op:

  • Elk lid van SV Rood-Wit Veldhoven.
  • Ouders/verzorgers van een jeugdlid.
  • Niet-leden die op vrijwillige basis, in een bestuurlijke functie dan wel in dienstverband voor SV Rood-Wit Veldhoven werkzaam zijn.

  Onder een klacht wordt verstaan:

  • Elke klacht op het gebied van ongewenst gedrag, zoals eerder beschreven.

  Onder klager wordt verstaan:

  • Ieder lid van SV Rood-Wit Veldhoven of iedere gast van SV Rood-Wit Veldhoven die last heeft van of zelf geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.
  • Iedere persoon die in het contact met een lid van SV Rood-Wit Veldhoven er last van heeft of geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

  Onder beklaagde wordt verstaan:

  • Ieder lid van SV Rood-Wit Veldhoven tegen wie een klacht zich richt.

  Geldende wettelijke bepalingen kunnen niet door dit reglement opzij worden gezet.

  6. Gewenst gedrag

  SV Rood-Wit Veldhoven wil een vereniging zijn waar haar leden elkaar en hun gasten behandelen op een open, sportieve en respectvolle wijze en waar haar leden en hun gasten zich veilig en prettig voelen. SV Rood-Wit Veldhoven verwacht van haar leden dat zij zich ten opzichte van anderen gedragen met inachtneming van elkanders persoonlijke levenssfeer en met respect voor elkanders fysieke en geestelijke integriteit. SV Rood-Wit Veldhoven verwacht van haar leden dat zij een ieder die zich zodanig gedraagt dat dat door anderen als ongewenst gedrag wordt ervaren, daar onmiddellijk op aanspreken.

  7. Profiel vertrouwenscontactpersoon

  De vertrouwenscontactpersoon:

  • is geen lid van het bestuur van de vereniging;
  • beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
  • beschikt over zelf reflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling;
  • gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
  • heeft kennis van en begrip voor mensen met diverse sociale en culturele achtergronden;
  • heeft kennis van de sociale kaart;
  • heeft tenminste een HBO denk- en werkniveau;
  • is bereid de nodige (na-)scholing te volgen.