• Normen en Waarden

  Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij, mag niet langer de dooddoener zijn, waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

  Binnen onze sportvereniging Rood-Wit Veldhoven is het statuut "Normen & Waarden" van kracht. Hiermee wordt binnen de invloedssfeer van de vereniging een preventief en ook correctief beleid gevoerd om mogelijke excessen binnen onze club tegen te gaan. Het uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van normen en waarden binnen de vereniging is een soort code: "Respect voor de ander, geweldloosheid en aanspreekbaarheid op gedrag bij wat toelaatbaar is en wat niet."

  Simpelweg is het uitgangspunt van het statuut, dat als we allemaal normaal doen op en rond de voetbalvelden, het voetbal leuk blijft. Bij mogelijke excessen zal het correctief beleid richting bepalend zijn. Afhankelijk van de zwaarte van het exces, zal het bestuur de geschillencommissie van Rood Wit om advies vragen. Als bestuur vinden wij echter dat we het zo ver niet moeten laten komen, maar dat we elkaar op een positieve wijze op elkaars gedrag aan kunnen én moeten blijven spreken.

  Bestuur RW

  Wat wordt verstaan onder normen en waarden?

  Onder normen verstaan we in ons denken geschreven regels, opgenomen in een huishoudelijk reglement en/of statuten en ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen. Dit zijn uitgangspunten waarvan je mag veronderstellen dat elk clublid ze als bekend mag en zal veronderstellen. Waarden zijn die uitgangspunten die een vereniging belangrijk acht voor alle leden, gasten en/of bezoekers.

  Normen en waarden hebben ook alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij een vereniging wordt beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Respecteer de eigendommen van een ander en die van de vereniging en zorg goed voor materialen in bruikleen. Laat zowel uit als thuis kleedkamers netjes achter. Daarnaast dient ieder lid van de vereniging zich af te vragen wat hij of zij voor de vereniging kan doen. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt lukt het makkelijk om de zaken binnen de vereniging soepel te laten verlopen. En als we allemaal normaal doen, is en blijft voetbal heel erg leuk.

  Handelen naar normen en waarden vereist een mentaliteit van alle leden die bij Rood-Wit past. Een mentaliteit, gebaseerd op sportief gedrag en een ambassadeursgeest, die alle Rood-Wit leden voortdurend willen uitstralen en doorgeven. Het hoofdbestuur van sportvereniging Rood-Wit Veldhoven vindt dat alle leden en supporters er altijd voor moeten zorgen dat Rood-Wit als vereniging niet wordt benadeeld of op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht.

  Beleidskader: preventief en correctief optreden

  Het beleid ten aanzien van normen en waarden zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen, consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt dus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de vereniging, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd. Het beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare component dient te zijn.

  Preventief beleid

  Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.

  Correctief beleid

  Indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding(en) van de gedragsregels worden passende sancties genomen.