• Algemene Ledenvergadering maandag 18 oktober 2021

  Het bestuur van S.V. Rood-Wit Veldhoven nodigt alle leden vanaf 16 jaar en ouder uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandagavond 18 oktober – aanvang 20.00 uur.

  AGENDA

  1.    Opening

  2.    Veilig Sportklimaat

  3.    Coronacrisis

  4.    Ingekomen stukken en mededelingen

  5.    Financiële stand van zaken

  Pauze

  6.    Verslag van de kascontrolecommissie

  7.    Bouwkundige ontwikkelingen

  8.    Bestuursverkiezing

  •    Jos Bierens, secretaris, aftredend en niet herkiesbaar
  •    Sven Wijten, penningmeester, aftredend en niet herkiesbaar
  •    Wim van Beers, penningmeester, voordracht door het bestuur
  •    Wim Heeren, leider PR-commissie, voordracht door het bestuur
  •    Frank Smits, leider technische commissie, voordracht door het bestuur
  •    Jan Buiting, accommodatiebeheer, aftredend volgens rooster en herkiesbaar
  •    Enzio Hermkens, leider jeugdcommissie, aftredend volgens rooster en herkiesbaar
  •    Roy Frederiks, leider seniorencommissie, aftredend volgens rooster en herkiesbaar

  9.    Verkiezing voorzitter
  10.   Rondvraag
  11.   Slotwoord en sluiting