• Algemene Ledenvergadering maandag 27 november 2023

  Het bestuur van S.V. Rood-Wit Veldhoven nodigt alle leden vanaf 16 jaar en ouder uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandagavond 27 november – aanvang 20.00 uur.

  AGENDA

  1. Opening

  2. Veilig Sportklimaat

  3. Ingekomen stukken en mededelingen

  4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 november 2022

  5. Jaaroverzicht

  6. 100 jarig bestaan

  7. Financiële stand van zaken

  Pauze

  8. Verslag van de kascontrolecommissie
   
  9. Ontwikkelingen
   
  10.  Bestuursverkiezing
   
  11.  Verkiezing voorzitter
   
  12.  Rondvraag
   
  13.  Slotwoord en sluiting

   

  Als men vooraf de notulen op wil vragen van vorig jaar, kan men dit doen via een mail aan secretaris@roodwitv.nl